Obiectivul general  al proiectului a constat în creșterea accesului și echitații în învățământul superior din România (adresându-se în acest sens unui grup țintă de 500 persoane – din care 100 elevi și 400 studenți), în vederea diminuarii ratei de abandon al studiilor, prin asigurarea de sprijin financiar unui număr de 60 studenți aparținând categoriilor vulnerabile și prin creșterea atractivității ofertelor educaționale complementare dezvoltate prin proiect (5 oferte educaționale complementare noi și/sau îmbunătățite), în special în ceea ce privește antreprenoriatul, corelat cu îmbunătățirea competențelor a unui număr de 84 cadre didactice din universitățile partenere implicare în proiect.


Obiectivele specifice (O.S.) ale proiectului au fost:

O.S. 1: Creșterea accesului și participării la învățământul terțiar universitar a unui grup țintă de 400 de studenți, organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior partenere în proiect, respectiv creșterea echității pentru cei care provin din grupuri vulnerabile;


O.S. 2: Sprijinirea accesului la învățământul terțiar pentru un grup țintă de 100 elevi de liceu, prin derularea de activități comune de către personalul didactic și acest GT – realizare de ateliere de pregătire cu elevii de liceu pentru a crește rata de promovabilitate la bacalaureat;


O.S. 3: Derularea unui număr de 5 campanii de conștientizare (de tipul atelierelor de lucru) cu diverși reprezentanți relevanți ai GT abordat prin proiect și/sau partenerii din proiect și o întâlnire organizată cu reprezentanți din mediul privat relevant domeniilor în care vor fi  dezvoltate și/sau îmbunătățite ofertele educaționale, în vederea creșterii ratei de participare la învățământul terțiar și pentru a promova în randul GT beneficiile pe care le oferă educația de nivel superior privitor la șansele ocupării unui viitor loc de muncă;


O.S. 4: Instituirea și utilizarea unor pachete integrate de măsuri de sprijin financiar, prin furnizarea Bursei Student Antreprenor acordată către un număr de 60 studenți defavorizați, pe parcursul ultimelor 3 semestre de studii de licență;


O.S. 5: Îmbunătățirea nivelului de competențe a 84 cadre didactice din învățământul superior, organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior partenere în proiect;


O.S. 6: Dezvoltarea unui număr de 5 oferte educaționale complementare (noi și/sau îmbunătățite), având conținut inovator în învățământul terțiar universitar, prin corelarea cu nevoile pieței muncii din sectoare economice competitive;


O.S. 7: Implicarea partenerului social din mediul privat – Omega Trust – în vederea dezvoltării ofertelor educaționale noi și/sau îmbunătățite prin proiect, cu o predominantă componentă aplicativă, corelată nevoilor pieței muncii din sectoare economice abordate prin proiect;


O.S. 8: Promovarea unui mediu inovativ și performant de învățare în instituțiile de învățământ partenere, prin proiectarea și derularea de cursuri antreprenoriale complementare către grupul țintă, inclusiv furnizarea acestora în medii online prin includerea de resurse noi și flexible de învățare (conținut didactic în versiune eBook și/sau studii de caz inspirate din practica reală și/sau exerciții aplicative etc.), derulate de universitățile partenere alături de partenerul social privat atras în proiect.