Rezultatele realizate în cadrul proiectului s-au împărțit în două categorii: rezultatele așteptate în urma derulării activității de management (A.0.) și rezultatele așteptate în urma derulării activităților tehnice (A.1. – A.3.).


Rezultate așteptate – activitatea de management (A.0.):

RA01.1 – Strategie de implementare, monitorizare și control a proiectului realizat – atins 100%;
RA01.2 – Rapoarte de activitate și fișe de pontaj lunare realizate – atins 100%;
RA01.3
– Fișe de post detaliate realizate – atins 100%;
RA01.4
– Planul achizițiilor publice întocmit și actualizat – atins 100%;
RA01.5
– Documentații de achiziție realizate – atins 100%;
RA01.6
– Proceduri de achiziție derulate – atins 100%;
RA01.7
– Contracte de furnizare / prestări servicii întocmite – atins 100%;
RA01.8
– Cheltuieli din cadrul proiectului aprobate și rambursate – atins 100%;
RA01.9
– Executia bugetară a proiectului întocmită și actualizată – atins 100%;
RA01.10
– Cereri de plată/rambursare elaborate și depuse la Autoritatea Finanțatoare – atins 100%;
RA01.11
– Cashflow-ul proiectului întocmit și actualizat permanent pe întreaga durată de implementare a proiectului – atins 100%;
RA02.1
– 2 conferințe ale proiectului (o conferință de lansare proiect și o conferință de încheiere proiect) organizate și derulate de Lider – atins 100%;
RA02.2
– 1 Pagină web dedicată promovării proiectului și Autorității Finanțatoare creată și actualizată periodic pe parcursul implementării proiectului la nivelul Liderului – atins 100%;
RA02.3
– campanie permanentă de promovare și creștere a impactului proiectului, parteneriatului și Autorității Finanțatoare în comunitatea locală, prin comunicate de promovare publicate fie în media scrisă și/sau online – atins 100%;
RA02.4
– alte acțiuni de informare și publicitate generală intreprinse de Lider și/sau partenerii din proiect, necesare pentru a crește vizibilitatea proiectului îndeosebi în randul GT abordat prin proiect prin realizarea de informări și comunicări cu privire la stadiul implementarii proiectului – atins 100%.


Rezultate așteptate – activități tehnice (A.1. – A.3.):

RA11.1 – Studiu de analiză a nevoilor/cerințelor pieței muncii și mediului de afaceri, respectiv raport de Prognoză a evoluției pieței muncii/mediului fiind în stransă corelare cu GT abordat prin proiect și domeniile de specializare în care vor fi dezvoltate ofertele educaționale noi și/sau îmbunătățite prin proiect – finalizat (click aici pentru a deschide);
RA11.2
– Realizarea unui raport de analiză a actualelor oferte de studii și a problemelor identificate la nivelul grupului țintă de la fiecare partener cu statutul de universitate – finalizat (click aici pentru a deschide);
RA12.1
– Actualizare și/sau elaborare de oferte de studii complementare pentru licență care să ducă la diminuarea ratei de abandon a studiilor universitare – atins 100% prin actualizarea și/sau elaborarea a 17 oferte de studii în cadrul proiectului;
RA12.2
– Minimum 5 oferte de studii complementare (minimum o ofertă de studii complementară la nivelul fiecarui partener cu statut de universitate) – atins 100% prin actualizarea și/sau elaborarea a 17 oferte de studii în cadrul proiectului;
RA12.3
– Minimum 5 cursuri/5 module de antreprenoriat incluse în ofertele de studii completare dezvoltate în proiect (minimum un curs/modul de antreprenoriat proiectat și derulat la nivelul fiecarui partener cu statut de universitate) – atins 100% prin actualizarea și/sau elaborarea a 17 oferte de studii în cadrul proiectului;
RA13.1
– Resurse de învățare moderne și flexibile, având conținut educațional inovator aplicativ, elaborate cu sprijinul partenerului social (P6) și utilizate de grupul țintă din proiect – atins 100% prin realizarea si furnizarea catre GT a unor resurse de învățare cu conținut educațional inovator aplicativ;
RA13.2
– Minimum 400 de studenți din GT al proiectului, îndeosebi aparținând grupurilor defavorizate beneficiari ai activităților de consiliere, tutoriat și coaching derulate în proiect – atins 100% prin derularea de activități în cadrul proiectului cu un număr de 460 de persoane;
RA14.1
– 1 Metodologie de acordare a Bursei Student Antreprenor elaborată și implementată în proiect – atins 100% (click aici pentru a deschide);
RA14.2 – 60 de studenți beneficiari în cadrul proiectului ai Bursei Student Antreprenor, pe parcursul ultimelor 3 semestre de studii de licență (câte 12 studenți la nivelul fiecarui partener cu statut de universitate) – atins 100%;
RA14.3
– 1 Metodologie de acordare a premiilor Tânărul Inginer Antreprenor elaborată și implementată în proiect – atins 100% (click aici pentru a deschide);
RA14.4
– 1 Competiție de Planuri de Afaceri organizată și derulată la nivelul fiecarui partener cu statut de universitate – atins 100%;
RA14.5
– 115 beneficiari din GT al proiectului beneficiari ai premiilor în urma participării la competiția de Planuri de Afaceri derulată prin proiect (câte 23 de premii acordate la nivelul fiecărui partener cu statut de universitate implicat în proiect) – atins 100%;
RA21.1
– 30 de acorduri de parteneriat încheiate cu licee din regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul – atins 100%;
RA22.1
– întâlniri/vizite pe perioada implementării proiectului, realizate de partenerii cu statut de universitate din proiect la nivelul liceelor din comunitatea locală și/sau regională în care aceștia sunt localizați în scopul atragerii GT – elevi de liceu asumați ca indicator relevant în proiect – atins 100%;
RA22.2
– ateliere de pregătire cu elevii de liceu în vederea creșterii ratei de promovabilitate la examenul de Bacalaureat – atins 100% prin participarea a circa 150 de persoane la aceste activități;
RA23.1 – organizarea și derularea a 5 ateliere de lucru realizate la nivelul fiecărui partener din proiect cu GT – atins 100%;
RA23.2
– realizarea a 5 broșuri cu lucrările prezentate în cadrul atelierelor – atins 100%;
RA24.1
– 1 atelier de lucru/întâlnire organizată la nivelul proiectului cu firme relevante sectoarelor competitive și domeniilor de specializare care vor fi luate în considerate la dezvoltarea ofertele educaționale din proiect – atins 100%;
RA24.2
– realizarea unei broșuri de prezentare a rezultatelor evenimentului ( atelier de lucru/întâlnire organizată la nivelul proiectului cu firme relevante sectoarelor competitive și domeniilor de specializare care vor fi luate în considerate la dezvoltarea ofertele educaționale din proiect ) – atins 100%;
RA31.1
– 84 de cadre didactice din instituțiile universitare partenere în proiect (cu excepția Liderului – UTCB si partenerului 2 – UPB) ale căror competențe pedagogice vor fi îmbunătățite în urma frecventării programului postuniversitar de perfecționare profesională – atins 100% prin participarea a 84 de cadre didactice;
RA31.2
– 1 Program de schimb de experiență și bune practici privind aplicarea de tehnici educaționale noi și moderne derulat în cadrul proiectului cu ajutorul partenerului social cu cadrele didactice din instituțiile de învățământ universitar partenere în proiect – atins 100%;
RA31.3
– 1 Metodologie de evaluare a performanței cursanților participanți la programul postuniversitar de perfecționare profesională – atins 100% (click aici pentru a deschide).